Game of the Day: Skyscraper

ชื่อ: Skyscraper

ชื่อภาษาไทย: ตึกสูงเสียดฟ้า
ไอเดีย: เลโก้
ผู้พัฒนา: พิจารณ์
ระดับการศึกษา: ทุกระดับ
ประเภทเกม: Indoor
คำอธิบาย: รวมกันต่อเลโก้ให้สูงที่สุด และต้านทานการล้มด้วยการเป่า ภายในเวลาที่เท่าๆ กัน
วัตถุประสงค์: ต้องการเห็นความร่วมมือภายในกลุ่ม หาวิธีในการต่อเลโก้ให้สามารถตั้งได้สูงที่สุด และไม่ล้มลงง่ายเกินไป
สิ่งที่เรียนรู้: การทำงานเป็นร่วมกลุ่ม การออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์
จำนวนผู้เล่น: แบ่งกลุ่มเล่นเท่าๆ กัน
อุปกรณ์ที่ใช้: เลโก้จำนวนและแบบเท่าๆ กัน
ระยะเวลา: ประมาณ 10-15 นาที
วิธีการ:
– อธิบายกติกาของเกมนี้
– จับกลุ่มกันแล้วช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการต่อ
– ช่วยกันต่อให้สูงที่สุด และไม่ล้มง่ายเมื่อถึงเวลาตัดสิน
ข้อแนะนำ:
– จำนวนและแบบเลโก้ที่เท่าๆ กัน เป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่จะต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน
– จำนวนของผู้เล่นในแต่ละทีมควรเท่ากัน แต่ถ้าจำนวนของผู้เล่นแต่ละทีมไม่เท่ากัน ก็จะไปมองในเรื่องของความสมานสามัคคี
– ถ้าต้องการเพิ่มความยาก อาจจะไม่เลือกใช้ Bricks พื้นฐาน อาจจะมีการผสมผสานของ Bricks แบบต่างๆ จะเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้เพิ่มมากขึ้น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การศึกษา, ประเทศไทย, Game of the Day คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s